Та?дирни дуэлга ча?ираман

Инсон ўз ?аёти давомида кутилмаган во?еа, синов, омадсизликларга дуч келиши мумкин. Иродали инсонларгина бошларига тушган кулфатни енгиб ўтадилар. Аммо ?уйида ?икоя ?илмо?чи бўлган дард олдида ироданинг етти букилиб, хатто синиб кетиши ?ам ?еч гап эмас.


Мен соби? “одам”ман-Мен орзу ?илмай ?ўйганман. Ўтган ?аётимдан розиман. Ўзим мураккаб хўжалик техникаси бўйича мутахассис эдим. ?озир ?еч нарсанинг ?изи?и ?олмади. Ўзим соби? наркоманман. Дўстларимнинг ?аммаси ўлиб кетган- бири гиё?вандлик моддасини меъёридан орти? ?абул ?илгани учун, бири мен орттирган бедаво дард туфайли. Шу ёзнинг ўзида 15 кг вазн йў?отдим. Кундан кунга озиб-тўзиб кетаётганимни кўрган отам ўзимни текширтиришимни масла?ат берди. Бир ?афта бўлди, ОИВни ани?лаш учун топширган анализ натижалари мусбат тасди?ини берди. Ушбу парчани ў?иган киши респондентни о?ир хасталикка чалинган кекса одам деган хулосага келиши мумкин. Аввалида мен ?ам худди шундай деб ўйлаган эдим. Тинмай сигарет тутатаётган бу кишининг кўзларида эртанги кундан умидсизлик сезилиб турарди. “Нега шу ёшгача уйланмагансиз?” деб сўрасам, “30га чи?иб уйланмо?чи эдим, та?диримга битмаган экан”, деган жавобни берганида таажжубга тушдим. Маълум бўлишича, кўринишидан 50ка кириб ?олган бу одам эндигина 28 ёшда экан. Кейинги су?батдошим билан ?ам Республика ОИТС марказида учрашдик.-Бу касаллик мен учун ўлим дегани. Бу касалликка кўпинча гиё?вандлар, хул?-атвори хавфли бўлган одамлар чалинади. Менга алам ?иладиган жойи-доим со?лом турмуш тарзини олиб борардим. Турмуш ўрто?им, 10 ёшли фарзандим бор. Ўзим билмасдан саккиз йилдан бери шу вирусни ташиб юрган эканман. 1999 йили бачадонолди ?омиладорлигини операция ?илиш пайтида ?уйилган ?онда ОИВ бўлган. Фа?ат шу йили кетма-кет турли касалликлар билан о?риб ?ис?а муддатда озиб кетдим. Куни кеча анализ натижалари менинг ОИТС даврига ўтганлигимни кўрсатди.Жуда хавфли синдромОИТС(орттирилган иммунитет тан?ислиги синдроми)-иммунитет тан?ислиги вируси(ОИВ)нинг якуний бос?ичи ?исобланади. Вирус организмнинг иммунитет тизимини бир неча йил давомида зарарлаб, унинг турли инфекцияларга ва ўсма касалликларига ?арши курашиш ?обилиятини суссайтириб юборади. Бу вирус жуда хавфли. Чунки унга ?арши вакцина ва дори-дармон ?али кашф этилмаган, у организмда тез тар?алади. Вирус ОИВ ташувчи одам билан ?имояланмаган жинсий ало?ага киришганда, зарарланган ?он препаратларини ?уйганда, зарарланган ўткир асбоблар (со?ол олиш учун мўлжалланган асбоблар, татуировка ва инъекция учун ишлатиладиган ниналар)ни ?айта ишлатганда, вирусни ташувчи онадан болага ?омиладорлик ва ту?ру? даврида ва она сути ор?али ю?иши мумкин. Сўлак, тери, ?ашоротлар ор?али ёки бирга ов?атланиш ва?тида вирус бош?а кишига ўтмайди. ?озирга келиб бутун дунёда ОИВ ташувчилари сони 40 млндан орти?, 25млн киши бу касаллик туфайли дунёдан кўз юмган. ?ар йили ер юзи а?олисининг 5 млн ушбу касалликка чалиниб, ундан 3 млн вафот этмо?да. 2007 йил 1 январь ?олатига кўра(1987 йилдан буён ) республикамизда ОИВ билан касалланганлар сони 10015 тани ташкил этди. ОИВ/ОИТС ?олатларининг ярми 30 ёшгача бўлган шахсларда кузатилган. Касалланганларнинг 81 фоизи эркакларни ташкил этса-да, аёлларнинг ?иссаси ?ам ортиб бормо?да.ОИВ эпидемиясининг тар?алиши жамиятимиздаги мавжуд баъзи ижтимоий муаммолар о?ибатидир. ?уйида эпидемияни ?аракатлантирувчи кучларнинг таснифи келтирилган:-Гиёхванд моддаларни томирдан ?абул ?илиш ор?али. Гиё?ванд моддасини ?абул ?илаётганлар ОИВ бўлган ?он билан ифлосланган шприц, игналар ва эритмадан ?айта фойдаланишганда вирус ю?иши энг кенг тар?алиш йўлидир. —?имояланмаган жинсий ало?а ор?али. Инфекция тартибсиз жинсий ало?алар ва мамлакатнинг айрим худудларидаги тижорий секс о?ибатида тар?алмо?да. Бунда секс хизмати кўрсатувчиларининг презервативдан фойдаланмасликлари вазиятни таранглаштиради. Тахминий ба?олашларнинг кўрсатишича, Тошкент ша?ри, Самар?анд, Фар?она, Темез Тошкент вилоятида секс хизмати кўрсатувчилари сони 1000 кишига 2 тадан 4 нафаргача тў?ри келади. Демак, улар республика бўйича 30.000 кишини ташкил этади. Улар орасидан танланган 1350 нафаридан 35% доимий бўлмаган шериклари билан ало?ага киришганда резина ?имоя воситаларидан фойланишмас экан.-Эркаклар билан жинсий ало?а ?илувчи эркаклар ?ам вирусни шеригига ю?тириши мумкин. Тошкент ша?рида 2005 йил ноябрида танланган 102 нафар гомосексуалларнинг 38 фоизи ?ам эркакалар, ?ам аёллар билан жинсий ало?ада бўлганликларини билдиришган. Бу эса ОИВнинг гомосексуаллар гуру?идан умумий популяцияга чи?иб кетиш хавфини оширади.Шунингдек, жуда кам ?олатларда сартарошхоналар, тиш даволаш кабинетларида стерилланмаган асбобларнинг ишлатилиши ва донор ?онининг замонавий лаборотория шароитида текширишга шароит йў?лиги ОИВ тар?алишга сабаб бўлмо?да. ОИВ/ОИТСга ?арши курашамиз18 сентябрь куни «Малика» ме?монхонасида ёшлар ўртасида ОИВ/ОИТСнинг таркалишини олдини олишга каратилган анжуман булиб утди. Унда Республика ОИТС маркази, Чилонзор тумани поликлиникалари, ма?аллий нодавлат-нотижорат ташкилотлар билан бир каторда нуфузли хал?аро ташкилотлар-UNISEF(БМТ Болалар жам?армаси), PSI(Рopulation services international), ОИВ/ОИТС, малерияга ?арши Глобал фонд вакиллари йи?илишди. Кун тартибига PSI хал?аро ташкилотининг ОИВ/СПИДга чалиниш хавфи ю?ори бўлган ёшлар билан ишлаш бўйича аутрич дастури та?дим этилди. Аутрич(Outreach) хул?-атвори хавфли бўлган ёшлар билан ишлаш бўйича дастур ?исобланади. Бу ёшлар кимлар? Улар гиё?ванд моддаларини истеъмол ?илувчи, бетартиб жинсий ?аёт олиб борувчи ва секс хизмати кўрсатувчи ало?ида гуру?дир. Дастурнинг ма?сади:-Информацион кўмак. Хавфли ?ул?-атворли ёшларни топиб, улар ўртасида ОИВ/СПИД тў?рисида тушунтириш ишларини олиб бориш, адабиётлар ва ?имоя воситалари(бир марта ишлатиладиган шприц ва презервативлар) тар?атиш;-Ёшларни ОИВ/СПИДга анализ топширишида психологик ва маънавий ёрдам бериш. Бунда вирусга ононим тарзда анализ ўтказувчи ташкилотлар, уларнинг манзиллари, ишонч телефонлари ?а?ида маълумот берилади.Аутрич ишчилари кўнгиллилар гуру?идан тузилиб, махсус мутахасислар томонидан 3 ой давомида ў?итилади. Бунда улар хул?-атвори хавли бўлган ёшлар билан муло?отга киришиш, уларни ўз ма?садларга ишонтириш каби кўникмаларга эга бўлиб борадилар.ОИВ/ОИТС профилактикасининг иккинчи дастури патронаждир. Бунда секс хизмати кўрсатувчилар билан ишланади. Улар ўз мижозларини ОИВ/ОИТС ?а?ида билимларини ошириб, ушбу вирусга анализ топширишга кўндиришлари керак бўлади. Эпидемияга ?арши курашиш бўйича ма?аллий ?окимият органларининг самарадорлиги ?ам жуддий а?амиятга эга. Анжуман давомида Республикада эпидемияга ?арши курашаётган ташкилотлар фаолиятида номувофи?лик масаласига ?ам ур?у берилди. Бу борада эпидемияга ?арши курашаётган давлат, хал?аро, нодавлат-нотижорат ташкилотларининг ягона фаолият механизми тўли? ишламаётганлиги ?а?ида гапирилди ва келишувларга эришилди. Бу ўз навбатида ОИВ/ОИТС эпидемиясининг тар?алиши ва унинг о?ибатларини бартараф этишни секинлаштириши мумкин.Вазиятни та?лил ?илиш давомида масалага ойдинлик киритиши мумкин бўлган ташкилий саволларга жавоб олиш ма?садида Республика ОИТС маркази ра?бари ?иёсова Гўзал Манноповна билан учрашдик.-Айтингчи, ОИВ/ОИТС эпидемияси тар?алишига ?арши курашиш учун даволовчи ва молиявий воситалар етарлими?-Я?инда ?укуматимиз ?ар йили ОИВ/ОИТСга ?арши курашиши учун бериладиган мабла?дан таш?ари ?ўшимча равишда яна 10 млрд сум ажратди. Бу мабла? ?исобидан 200га я?ин иш ўринлари яратиш, транспорт воситалари ва замонавий лаборотория текширувлари олиб бориш учун техникалар сотиб олиш режалаштириляпти. Бу ўз-ўзидан касалларни даволаш ва профилактик чора-тадбирлар олиб бориш имконини беради. Ўзбекистонда ОИВ вирусини одамда ани?лаш ва уни даволашга давлат мабла? ажратади, ?ўшимча равишда бутун дунёда ?амма давлатларга хул?-атвори хавфли гуру?лар билан ишлаш учун грантлар берадиган Глобал фонд ишлаб турибди. ?озирда бу фонднинг молияси ?исобидан сотиб олинаётган антиретровирус терапияни республикамизда 600га я?ин беморлар ?абул ?илди. Бу муолажанинг юту?и шундаки, уни ?абул ?илган беморлардан со?лом насл ту?илиши мумкин. (Антиретровирус терапия бир киши учун бир йилда унинг касаллик ?олатига кўра 650-1000$ мабла?ни талаб ?илади-муал.)-Аутрич ва патронаж дастурларининг самарадорлигини тажрибангиздан келиб чи??ан ?олда ?андай ба?олаган бўлардингиз? Нима учун ма?аллий ?окимият органлари бу жараёнда ўз самарадорлиги ну?таи назаридан паст ба?оланмо?да?-Бу дастурлар ривожи икки объектни ?амраб олади. Ма?аллий ?окимият органлари бизга чет элга чи?иб кетаётган фу?ароларимиз тў?рисида маълумот етказиб бериши мумкин. Аутрич ва патронаж дастурлари эса хавфли гуру?лар ўртасида иш олиб боради, бунда аутрич ишчилари ?ам шу тоифадаги одамлар ичидан олинади. Чунки улар ким билан ?андай ишлаш мумкинлиги ?а?ида кўпро? тасаввурга эга. Бизни хабардор ?илинг…Ўзбекистон келажагини ?урувчи фарзандлари а?лан ва жисмонан со?лом бўлишини истайди. Шундай экан, боланинг хул?-одоби доирасида организмнинг жинсий ривожланиши ва уни тарбиялаш масаласини англаш ўта му?им. Ўзбек хонадонларида бу кўпинча ёпи? мавзу ?исобланади. Бу эса жуда ёмон. Айни?са, ў?ил болалар жинсий бало?атга етишгач, э?тиёж ва ?изи?иш о?ибатида ?ам танланмаган, доимий бўлмаган шериклар билан ?овушишларига тў?ри келади. Бу ?олат эса аксар ?олларда а?ло?сизлик дея ба?оланади, лекин сабаб ва о?ибатлари тушунтирилмайди. Натижада эса ?аёт тажрибаси етарли бўлмаган нав?ирон авлод ОИВга чалиниш хавфи остида ?олади. Бу йўл билан вирусни ю?тирган одамда касаллик аломатлари анча ва?тгача кузатилмайди. Шу сабабли вирус ю?тирган одам бош?аларни ?ам зарарлаши мумкин. Бу ёшларни ОИВ/ОИТС тў?рисида ахборотлаштириш масаласининг етарли йўлга ?ўйилмаганлигидир. Оммавий ахборот воситаларининг бу муаммони фа?ат 1 декабрь- хал?аро ОИТСга ?арши кураш кунида ёдга олиши ачинарлидир. Масалан, “Хал? сўзи” газетаси охирги ярим йилликда мамлакатимизда ОИТС масаласига ба?ишланган бирорта ?ам та?лилий ёки ахборий чи?иш ?илмаган. Телевидение ва радио ор?али муаммони кенгро? очиб берадиган ало?ида дастурлар ишлаб чи?ариш ?ам эпидемияга ?арши курашишда, а?олининг ОИВ ?а?идаги билимларинит оширишда му?им бў?ин бўлиб хизмат ?илиши мумкин. ОИВ/ОИТС эпидемиясига ?арши курашишда ?у?у?ий муносабатларнинг исло? ?илиниши вазиятни ижобий ?ал этилишига кўмаклашиши мумкин. Бунда Ўзбекистон Республикасида 2007-2011 йилларда ОИВ инфекциясига ?арши курашнинг стратегик дастурида ?уйидагилар назарда тутилган:-Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тў?рисидаги Кодексининг фо?ишабозлик билан шу?уллангани учун жавобгарликни кўзда тутувчи 190-моддасининг превентив дастурларнинг амалиётга татби? ?илинишидаги таъсирини ўрганган ?олда тегишли таклифлар ишлаб чи?иш; -Жиноят кодексининг 274-моддаси ва Маъмурий жавобгарлик тў?рисидаги кодекснинг 190-моддаси , наркотик моддалар ва психотроп воситаларнинг йўл ?ўйилган меъёрини белгилаш ну?таи назаридан ўрганиб чи?иш, яъни инфекцияни олдини олиш ма?садида профилактик чора-тадбирларни ўтказишдаги фаолиятни ?онун ?ужжатларига мослаштириш. -Жиноят Кодексининг бош?а инфекциялар ташувчиларидан фар?ли равишда ОИВ-инфекцияси ю?тириш хавфи учун жазони кўзда тутувчи 113-моддасининг хал?аро нормаларга мослигини ўрганиб чи?иш;-Гиёхванд шахсларнинг мажбурий равишда даволаниши ва гиёхвандларнинг мажбурий равишда адресли руйхатга олинишини ?айта кўриб чи?иш;-Таносил касалликлари бўлган шахсларни даволанишдан ?амда инфекция манбаи ва ало?алар ?а?ида маълумот беришдан бош тортганлиги учун жазо чораларини кўзда тутувчи ?онунчилик моддаларини ?айта кўриб чи?иш керак;-Ижтимоий маркетинг дастурлар(тижорат дистрибьютерлик тизимини ?ўллаш асносида кўрсатиладиган инсонпарварлик ёрдами) ни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш масаласида ?онунчилик меъёрларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чи?иш.Хул?-атвори хавфли бўлган кишиларнинг ахло?и жамият учун энг кам зарар етказишига эришишда бир ?атор ?у?у?ий саволлар ўз жавобини кутмо?да. ?онун ?ужжатлари шу тоифадаги одамларнинг жазодан ?очиб, жамиятга янада кўпро? зарар етказишининг эмас, балки бу зарарларнинг олдини олишда кафил бўлиши лозим. Ўзбекистонда эпидемик вазиятни кескинлаштиришга баъзи ижтимоий омиллар ?ам таъсир ?илади. ОИВнинг ю?иш масалалари му?окамаси анъанавий таъ?и?ланишидан таш?ари жамиятимизда ОИВ билан яшовчи кишиларни камситилиш(стигматизация)и ?ам кузатилади. Вазиятнинг та?лили ?озирги пайтда мамлакат а?олиси ўзининг ОИВ ма?омини билмасликни афзал кўришини кўрсатмо?да.

ОИТС билан касалланган оила аъзосига ?амхўрлик ?илмайди Оила аъзоси ОИВ билан касалланса , буни сир са?лайдилар ОИВ билан касалланган ў?итувчи ишга ?ўйилмаслиги керак ОИВ/ОИТС билан касалланган шахсдан ози? ов?ат сотиб олмайдилар Камида битта тах?ирловчи фикр билан рози ?еч ?айси тах?ирловчи фикр билан рози эмас ОИТС ?а?ида эшитган аёллар сони*

ОИВ/ОИТС билан касалланган одамларга нисбатан 15-49 ёшдаги аёллар ўртасида мильти индекаторли кластерли тад?и?отлар ?уйидаги фоизларни кўрсатмо?да(2006).*Тад?и?отлар Ўзбекистон Републикаси Вазирлар Ма?камаси, Ўзбекистон Республика Давлат Статистика ?ўмитаси, БМТ ЮНИСЕФ Болалар Жам?армаси, БМТ А?олишунослик жам?армаси ?амкорлигида ўтказилган. Натижалар та?лилга му?тож эмас. Аммо хавфнинг таъсирига тушмаслик учун хавфдан ого? бўлиш маъ?улро? .ОИВ/ОИТС эпидемиясининг тар?алишини олдини олиш нафа?ат унга ?арши курашувчи ташкилотлар, ?у?у?ий органларнинг ташвиши, балки сиз ва бизнинг, ?аммамиздан ?оладиган авлоднинг бахтли турмуш кечириш гаровидир. Доим дуэлянтингизнинг кимлигини билиб юринг, йў?са та?дирнинг ўзи сизни дуэлга ча?ириши мумкин, бу ?олда, албатта, ма?луб бўласиз.

Дилноза Умарова

Leave a Reply