Чапа?айлар озодликка чи?ди

Янги турмуш ?урган оилада фарзанд дунёга келди. Уни катта тантаналар билан кутиб олишди, ?ўлдан келганча тарбиялашга киришишди. Бироз муддат ўтгач бола ?ўллари, оё?лари билан турли ?аракатларни бажариб ота-онани бе?ад хурсанд ?ила бошлади. Фа?ат бир нарса уларни ўйланишга мажбур этарди. Фарзанд барча «?или?лар»ини чап ?ўли ва чап оё?ида бажарарди. Икки «ўна?ай» ота-онадан бунёд бўлган «ўзгача» фарзанд бутун оила аъзоларини таажжубга солди. Ва, ни?оят, гўдакнинг катта бобоси ?ам «чапа?ай» эканлиги эсга тушиб, барчанинг кўнгли тинчиди, бобосига тортибди-да.

Фарзанд аста-секин ул?ая бошлади. У ўзининг бош?алардан кўра фар?ланиб туришини сезмасди, сезса-да, жиддий ?арамасди. Етти ёшга тўлиб мактабга чи??ач, ўзининг батамом «чапа?ай» одам эканлигини фа?млади. Ёнида ўтирадиган партадош ?изнинг устозига ?араб, «Устоз, мана буни ?аранг, ?ўли билан туртавериб, ёзишга хала?ит беряпти,» ­ дегани унга бир умрлик хотира бўлиб ?олди. Шу кундан бошлаб у партанинг фа?атгина чап тарафида ўтириб, ?еч кимга хала?ит бермай ёзишга одатланди. Синфдошларнинг кўра-била туриб, «Вой, чапа?аймисан?» дея сўрашлари унинг анчагина асабига ўйнарди. ?а?рамонимизни фа?ат бир нарса, синфда унга ўхшаганлар яна иккита эканлиги роса хурсанд ?иларди, уларга ало?ида ?урмат билан ?арарди.

Ю?оридаги сўзларимиз мо?иятидан англаган бўлсангиз керак, биз бугун орамизда учрайдиган ало?ида “тоифа” одамлар — «чапа?айлар» ?а?ида фикр юритмо?чимиз.

Бугун ер юзида умргузаронлик ?илаётганларнинг тахминан 10 фоизи деярли барча юмушларни чап ?ўли ва чап оё?и, чап елкасида бажаради.

Хўш, «чапа?ай» ўзи кимлар? Одам организми бош миянинг буйру?ига биноан ?аракат ?илади. У ўнг ва чап яримшарлардан ташкил топган бўлиб, ?ар бири маълум вазифани бўйнига олади. Чап яримшар кўриш, сезишни бош?арса, ўнг яримшар ?ис-туй?у ва а?л идрокни назорат ?илади. Аммо ?ўл ва оё?ларнинг бош?арилиши икки яримшарга ?ам тенг та?симланган. Яъни, чап яримшар тананинг ўнг тарафини ?аракатга келтиради. Ўнг яримшар эса тананинг чап ?исмида жойлашган аъзоларга жавобгарлик ?илади. Одамзотда учрайдиган бу ?ол мутла?о нормал ?олат эканлиги фанда исботланган. Шундай ?илиб, ?урматли «ўна?айлар» миянгизнинг чап ?исмини э?тиёт ?илинг, усиз анча ?ийналиб ?оласиз.

Одатда биз «чапа?айлар» деб чап ?ўлда ов?ат ейдиган, чап ?ўлда ёзадиган ва чап оё?да тўп тепадиганларни тушунамиз. Буни ?арангки, орамизда икки ?ўли ?ам бир-биридан ?олишмайдиган одамлар бор экан. Бундай кишилар ов?атни ?ам бош?а юмушларни ?ам икки ?ўлида баб-баравар бажараверади. Уларни ?ам ?айсидир маънода чапа?айлар, деб аташ мумкин. Тиббий жи?атдан олиб ?араганда, боланинг ту?ма чапа?ай бўлиб ту?илиши ирсиятга бо?ли? ?олатдир. Олимларнинг фикрича, икки-уч авлод олдинги чапа?айлик хусусияти ?айта-?айта такрорланиши мумкин экан. Шунингдек, икки ўна?ай ота-онадан чапа?ай фарзанд ту?илиш э?тимоли 2%, ота ёки она чапа?ай бўлган оилада 20%, икки чапа?ай ота-онадан чапа?ай фарзанд ту?илиши 70% ни ташкил ?илар экан. Шундай экан, оила ?уришдан олдин турмуш ўрто?ингизнинг ?айси ?ўлда ёзишига ?ам эътибор беринг!

“Чапа?айлар”нинг ўзига хос хислатлари нимада? Агар фарзандингиз чапа?ай эканлигини билиб ?олсангиз, ?еч ?ам ?ай?урманг, зеро баъзи манбаларда кўрсатилишича, дунёдаги маш?ур шахсларнинг 85% ту?ма чапа?ай бўлиб ту?илишган экан. Уларнинг элга таниш шахс бўлишларида чапа?аёна хислатлар ёрдам берганлиги кўп бора исботланган. Ўткир зе?н, тезкор хулосалар, чексиз шижоат – буларнинг барини исталган чапа?айдан топиш мумкин. Агар уни ?андай топишни билсангиз, албатта, яъни улардаги ўша шижоатни юзага чи?ара олсангиз.

Чапа?айлар озодликка эришишди. ?еч кузатганмисиз, бир одам ўзида йў? хислатни бировда кўрса, беихтиёр “бош?ача” бўлиб кетаверади. Бундай “характер” ?аммамизда мавжуд, буни инкор этаман деб уринманг! Худди шу сабабдан чапа?айларга осон бўлмаган. Бош?аларга ўхшамаган, “эл ?атори” бўлмаган чапа?айлар, дин пешволари, давлат ра?барлари томонидан кескин таъ?иб ?илинган. ?ар бир айтган гаплари диний жи?атдан мутла?о тў?ри деб ?исоблайдиган дин вакиллари чапа?айларни “Шайтоннинг малайи”, “Шайтоний иллатлар со?иби” деб айблашган. Европанинг фахри бўлмиш Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винче, Микеланжело ва бош?а бир ?атор буюклар ?ам уларнинг таъ?ибидан осонликча ?утулишмаган бўлса керак. Зеро, улар ?ам тўла?онли чапа?ай эдилар.

Бу ?ол Ислом динида ?ам, бош?а динларда ?ам деярли фар? ?илмаган кўринишда бўлган. Бу ?арашлар ?анчалик тў?ри, ёки нотў?рилигини билмаймизку-я, лекин ту?ма чапа?ай инсонни мажбуран ўзига но?улай ?ўлда ёздириш, ишлатиш, эплолмаса, аёвсиз жазолашни ?еч ?айси жамият о?лай олмайди. Минг афсуски, ?озирги кунда ?ам баъзибир диндорлар худди ўша ?арашларни ол?а суриб, ўз ?ояларини ўтказишда давом этмо?далар. Чапа?айликка ?арши фикр му?аддас китобларимизда кўрсатилган бўлиши мумкин. Буни инкор этиб бўлмайди. Лекин минг афсуски, замон бизни динга ?арши боришга баъзи ?олларда мажбур ?илади. Ўтмишда, дар?а?и?ат, чап ?ўл кишининг барча ёмон амалларни бажарувчи ?ўли ?исобланган. Та?орат ва яна бош?а бир ?атор амаллар фа?атгина чап ?ўлда бажарилиши мажбурий бўлган. Ма?сад, ўнг ?ўлни кун мобайнида ?ар хил микроблардан са?лаш эди. ?аммамизга маълум тарихимизда сув, совун, ювиниш шароитлари ?ар ерда ?ам му?айё бўлмаган. Шу сабаб чап ?ўл русчасига айтганда, “дежурный” ?ўл бўлган. Бугун шукрки, ювиниш, микробга ?арши курашиш ?ийинчилик ту?дирмайди. Демак, чап ?ўлнинг шарафига ёмон фикрларни ё?дириш ва?ти ўтди. Чап ?ўлнинг ўнг ?ўлдан кам жойи йў?!

“Ў?итувчимиз мажбурлар эди…” Асли чапа?ай, лекин мактабда ў?итувчиларнинг ?истови (баъзи устозларнинг калтаги) билан ўнг ?ўлда ёзишга ўрганганлар орамизда жуда кўп топилади. Бугун улар катта ёшли одамларга айланиб бўлишган. Лекин ?амон чап ?ўли кучлими, ўнг ?ўли кучлими билмай юрибди. Буларнинг ?аммасига ўша замон таълим тизимининг катта хатоси айбдор эканлигини фа?млаган бўлсангиз керак. Яхшики, энди ў?итувчилар севимли ў?увчиларини ўнг ?ўлга ўргатаман деб ўзларини ?ам, бечора болакайни ?ам ?ийнашмайди. Болага ?андай ?улай бўлса, шундай ёзсин. Кўкарса, бир ?ўл билан кўкарсин-да. Ва, ни?оят, чап ?ўл турли таъ?иблардан халос бўлиб, озодликка эришди. Яшасин, озодлик, ?улайлик!

Спорт чапа?айларни севади. Спорт а?л ва жисмнинг ?аммаслак ?аракатидир. Танангизни ра?ибингиздан кўра яхширо?, а?ллиро? ишлатсангиз, марра сизники. Чапа?айлик эса бу борада сизга берилган катта имкониятдир. Чапа?ай спортчиларнинг юту?и ?а?ида гаплар яна бир ало?ида ма?оланинг мавзуси бўлиб ?ола ?олсин.

Хал?аро инсон ?у?у?ларини ?имоя ?илиш ташкилоти чапа?айлар шарафига 13 август кунини “Бутунжа?он чапа?айлари куни” деб эълон ?илди. Энди чапа?ай дўстингиз, я?ин одамингиз ёки чапа?ай ра?барингизни 13-август кунида юракдан табриклашни унутманг, зеро, бу ?аракат сизга чексиз ?урмат олиб келади. Ишонинг, бу рост!

Leave a Reply